Advertising banner:

History

Show Presentation
Small company logo:
 
 Henkilörekisteriseloste
Home • Infoa verkosta • Henkilörekisteriseloste
 
Kansalaisverkon käyttäjistä kootaan rekisteröinnin yhteydessä seuraavia tietoja:

Nimi, osoite ja puhelinnumero, sekä mahdollisesti syntymävuosi ja ammatti.

Näistä nimi ja osoitetiedot ovat pakollisia, Ilman niitä rekisteröitynyttä ei hyväksytä kansalaisverkon käyttäjäksi. Hyväksytty käyttäjä saa työpöydälleen keskustelualueet.

Rekisteröitynyt käyttäjä voi ilmoittaa muuttuneet yhteystietonsa sähköpostilla osoitteeseen:

Tai soittamalla asiakaspalvelunumeroon:
010 230 7300

Henkilötietolain 10 §:n mukainen henkilörekisteriseloste

Rekisterin nimi
        
Oppiva kansalaisverkko
        
Rekisterinpitäjä
        
        People Group Data Oy, Fredrikinkatu 48 A, 00100 Helsinki

Rekisterin vastuuhenkilö
        
Tietojärjestelmän pääkäyttäjä Pekka Kaijala

Rekisterin vastuuhenkilöiden tehtävänä on mm.:
Toimia tietojärjestelmän pääkäyttäjänä
Huolehtia, että tietojärjestelmää käytetään asianmukaisesti.
Tarkistaa käyttöoikeudet tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
Huolehtia tietosuojauksesta.
Huolehtia, että järjestelmän käyttö ohjeistetaan ja käyttäjille järjestetään riittävä koulutus.
Huolehtia järjestelmän ylläpitoon liittyvistä tehtävistä      .
        
Rekisteriasioita hoitava(t) henkilö(t)
        
Pääkäyttäjä(t): Pekka Kaijala
        
Tietojärjestelmien vastuuhenkilö:
Pekka Kaijala, People Group Oy

Rekisteriasioita hoitavan henkilön tulee antaa tarkempia tietoja rekisteristä sekä rekisteröidyn oikeudesta saada tarkastaa ja oikaista itseään koskevat tiedot.
        
Rekisterin käyttötarkoitus
        
Oppiva Kansalaisverkon ylläpitäminen, asiakassuhteen hoito.
        
Rekisterin pitämisen peruste    

HetiL 8§, Henkilötietoja saa käsitellä: 5) jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (yhteysvaatimus);

        
Rekisterin tietosisältö
        
Rekisteröityneen henkilön: nimi, osoite, puhelinnumero, syntymävuosi, ammatti
        
Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
        
Rekisteröityneen oma ilmoitus rekisteröityessä, oikeellisuus tarkastetaan maistraatista tai puhelinnumeron perusteella numeronetistä (jos numero ilmoitettu).
        
Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset
        
9 A. Rekisterin säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset:
        
Henkilötietoja ei luovuteta
        
9 B. Rekisteröidyn luvalla tapahtuva nimi- ja osoitetietojen luovuttaminen

  X     Rekisteristä ei luovuteta tietoja suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- tai mielipidetutkimuksiin.

      Rekisteröity voi antaa suostumuksen nimi- ja osoitetietojensa luovuttamiseen seuraaviin tarkoituksiin:
    

Rekisteröity voi antaa suostumuksensa nimi- ja osoitetietojen luovuttamiseen yllä mainittuihin tarkoituksiin tai hän voi kieltää tietojensa luovutuksen Kansalaisverkon ulkopuolisille. Suostumusta voi muuttaa myöhemmin yksiköiden toimistoista satavalla lomakkeella. Henkilötietoja luovutetaan vain yksilöidyn pyynnön perusteella. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä noudattaa hyvää rekisteröintitapaa ja edellyttää, että tietojen luovutusta hakevalla on asiallinen yhteys kohderyhmään, jonka tietoja pyydetään. Henkilörekisterilain mukaan tietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on luovutettu. Nimi- ja osoitetietojen käyttäjän tulee ilmoittaa, mistä tiedot on saatu.
        
Rekisterin sisäinen käyttö
        
Oppiva kansalaisverkon käytössä oleva rekisteri. Rekisteriä käyttävää People Group Oy:n työntekijät.
        
Rekisterin yhdistäminen muihin rekistereihin
        
Ei yhdistetä muihin rekistereihin
        
Rekisterin suojaaminen
        
Rekisteri sijaitsee palvelimella, joka on lukitussa tilassa. Henkilötietoihin pääsevät käsiksi henkilöt, joille on annettu siihen oikeus.

Käyttö on rajoitettu käyttöoikeuksilla. Henkilö poistetaan rekisteriohjelman käyttäjäryhmästä henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.
        
Henkilörekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen
        
Rekisteröityneen tiedot säilytetään sähköisessä muodossa. Tiedot hävitetään rekisteröityneen pyynnöstä tai ne poistuvat automaattisesti jos rekisteröitynyt ei käytä kansalaisverkkoa puoleen vuoteen.
        
Rekisteröidyn informointi
        
Rekisteröityneille tiedotetaan asiasta Oppiva Kansalaisverkossa, infoa verkosta/kansalaisverkko tiedottaa viestialueella. Uutta rekisteröityjää tiedotetaan rekisteröitymisen yhteydessä, ennen käyttäjäksi hyväksymistä näkyvällä informaatiolomakkeella.
        
Tarkastusoikeus
        
Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilöille. Tarkastusoikeus toteutetaan varaamalla rekisteröidylle tilaisuus tutustua paikan päällä em. tietoihin. Pyydettäessä tiedot annetaan myös kirjallisesti. Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Rekisteröidyn tarkastuspyyntö- lomakkeita on saatavana kuntayhtymän sekä yksiköiden toimistoissa.

Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa.
        
Tiedon korjaaminen
        
Järjestelmän käyttäjä huolehtii työn puolesta itse huomaamansa virheen korjaamisesta välittömästi.

Rekisteröity voi esittää korjauspyynnön joko suullisesti tai kirjallisesti rekisteriasioita hoitaville henkilöille . Tiedon korjaamisvaatimus lomakkeita on saatavana kuntayhtymän  sekä yksiköiden toimistoissa. Tiedon korjaamisesta päätetään pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

Henkilötietojen virheettömyys tarkastetaan tarvittaessa väestötietojärjestelmästä. Näiden tietojen osalta asianosaisella on asian käsittelyn yhteydessä mahdollisuus lausua oma kantansa tiedoista.
        
Kielto-oikeus
        
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää antamasta häntä koskevia tietoja muihin kuin kohdassa 9A mainittuihin tarkoituksiin. Kielto-oikeutta koskevia lomakkeita on saatavana kuntayhtymän toimistossa sekä yksiköiden toimistoista.
        
Rekisterihallinto
        
Kansalaisverkko on sähköposti/intranet järjestelmä, jonka tekninen ylläpito on People Group Oy:llä. Järjestelmä toimii ja sitä ylläpidetään First Class client ohjelmalla.
        
Sisäiset rekisteritoiminnon ohjeet ja koulutus
        
Rekisteriasioita hoitaville henkilöille järjestetään tarvittaessa koulutusta.